SKATE „GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2014”

(Skate reģistrēta Latvijas Republikas Patentu valdē,

Valsts preču zīmju reģistrs Nr. M 60685)

NOLIKUMS

1. Organizētāji

Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība un Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Lietuvas Būvnieku asociāciju, Baltkrievijas Celtniecības ministriju un Baltkrievijas Būvniecības asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultāti un laikrakstu “Dienas bizness”.

2.Skates mērķis

Noteikt un popularizēt viskvalitatīvāk uzbūvētās, ekspluatācijā efektīvākās un drošākās būves Latvijā 2014. gadā, kā arī veicināt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību, popularizēt labos piemērus, motivēt nozares pārstāvjus jauniem sasniegumiem.

3. Skates norise

Darbu iesniegšana notiek no 2014. gada 10. decembra līdz 2015. gada 23. janvārim. 

Darbi iesniedzami LBA birojā Skolas ielā 21-201, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:30.

Pirmā kārta - no 2015. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 9. februārim žūrija (nozares eksperti un nozares organizāciju pārstāvji) izvērtē un atlasa objektus otrajai kārtai pēc iesniegtās informācijas un pievienotajiem materiāliem.

Otrā kārta – no 2015. gada 9. februāra līdz 2015. gada 2. martam žūrija (nozares eksperti) dodas uz objektiem un tiekas ar objekta būvuzraugu un galveno būvdarbu vadītāju.

Trešā kārta ir publiska – 2015. gada 26. martā finālā iekļuvušās būvkompānijas uzstājas ar līdz 7 min garu objekta prezentāciju, kurā pamato, kādēļ šis objekts pretendē uz nosaukumu „Gada labākā būve Latvijā 2014”, kā arī atbild uz žūrijas un interesentu jautājumiem.

Apbalvošana notiks 2015. gada 26. martā.

 4. Skates uzdevumi

4.1. Novērtēt progresīvās būvniecības tehnoloģijas un nestandarta risinājumus.

4.2. Popularizēt atbilstošu ekoloģisku un Latvijā ražotu būvmateriālu izmantošanu būvēs.

4.3. Popularizēt būvniecības uzņēmumu, būvmateriālu ražotāju, projektētāju un inženieru sasniegumus masu medijos un sabiedrībā.

4.4. Sekmēt būvniecības nozares attīstību un nozares pārstāvju savstarpēju sadarbību.

5. Skates nominācijas

Skatei var izvirzīt objektus, kuri nodoti ekspluatācijā 2014. gadā, šādās nominācijās:

5.1. Dzīvojamā jaunbūve

5.2. Sabiedriskā jaunbūve

5.3. Rekonstrukcija

5.4. Renovācija

5.5. Restaurācija

5.6. Inženierbūve

5.7. Ainava

Žūrijas kompetencē ir izcelt vienu būvi ārpus nominācijām, ar žūrijas balsojumu piešķirot tai “Gada labākā būve Latvijā” lielo balvu. Šai nominācijai izvirzītā būve nesaņem balvu savā nominācijā. Žūrija šo nomināciju var arī nepiešķirt.

6. Iesniedzamie  materiāli (katram iesniegtajam objektam materiāli jānoformē atsevišķi)

6.1. Pieteikums skatei (uz iesniedzēja veidlapas, norādot kontaktpersonu)

6.2. Ziņas par objektu (uz nolikumam pievienotās veidlapas, veidlapa obligāti iesniedzama arī elektroniskā formātā –CD vai zibatmiņa):

6.2.1. Atrašanās vieta

6.2.2. Pasūtītājs,  kontakti (tālrunis, e-pasts)

6.2.3. Projekta autors vai autori, kontakti

6.2.4. Galvenais būvuzņēmējs vai līgumsabiedrība,  kontakti

6.2.5. Objekta būvuzrauga pilns vārds, uzvārds un kontakti (vai firmas nosaukums, ja būvuzraudzību veic firma) 

6.2.6. Galvenie darbuzņēmēji (vēlams izcelt darbuzņēmēju īpašo ieguldījumu specifisko darbu veikšanā), kontakti 

6.2.7. Objektu raksturojoši lielumi

6.2.8. Latvijā ražoto materiālu izmantošana

6.2.9. Ekoloģisko materiālu izmantošana

6.2.10. Energoefektīvu risinājumu izmantošana (ir izmantoti risinājumi, kas nodrošina augstākus rādītājus nekā būvnormatīvos noteiktie)

6.2.11. Objekta izmaksas eiro

6.2.12. Būvniecības ilgums mēnešos

6.2.13. Kontaktpersona (tālrunis, e-pasts)

6.3. Akts par būves nodošanu ekspluatācijā (kopija)

6.4. Atsauksmes (obligāti jābūt vismaz vienai atsauksmei)

6.5. Foto un video materiāls, ja ir pieejams (fotogrāfijas obligāti pievienojamas arī digitālā formā).

6.6. Atkarībā no nominācijas pēc žūrijas pieprasījuma jāiesniedz papildus materiāli (piemēram, AR daļa, BK daļa)

6.7. Apliecinājums par reģistrācijas maksas veikšanu.

6.8. Skatei iesniegtie materiāli netiek atdoti atpakaļ.

6.9. Skatei iesniegtos materiālus, t.sk. vizuālos organizētāji drīkst izmantot pēc saviem ieskatiem, pasākumos, kas nav virzīti uz peļņas gūšanu.

7. Skates nominācijas un vērtēšanas kritēriji

7.1. Dzīvojamā jaunbūve - daudzdzīvokļu ēkas, privātmājas

Konstruktīvie risinājumi 

Inovatīvu tehnoloģiju izmantojums 

Inženierkomunikācijas, mikroklimats

Ēkas komforts, funkcionalitāte

Iebūvētie materiāli

Darbu izpildes kvalitāte

Sabiedrības ieguvums

7.2. Sabiedriskā jaunbūve - valsts, izglītības, veselības, kultūras, sporta un tirdzniecības iestāžu ēkas

Konstruktīvie risinājumi

Inovatīvu tehnoloģiju izmantojums

Inženierkomunikācijas, mikroklimats

Ēkas komforts, funkcionalitāte

Iebūvētie materiāli

Darbu izpildes kvalitāte

Sabiedrības ieguvums

7.3. Rekonstrukcija - visas rekonstruētās ēkas

Ieguvumi pēc rekonstrukcijas

Inovatīvu tehnoloģiju izmantojums 

Inženierkomunikācijas, mikroklimats

Ēkas komforts, funkcionalitāte

Iebūvētie materiāli

Darbu izpildes kvalitāte

Sabiedrības ieguvums

7.4. Renovācija - visas renovētās ēkas, tai skaitā renovētās ēku fasādes 

Konstruktīvie risinājumi

Inovatīvu tehnoloģiju izmantojums 

Inženierkomunikācijas, mikroklimats

Ēkas komforts, funkcionalitāte

Iebūvētie materiāli

Darbu izpildes kvalitāte

Sabiedrības ieguvums

7.5. Restaurācija - ēka vai tās daļa, kurai pirms darbu uzsākšanas ir saņemta pieminekļa aizsardzības instances darbu atļauja un pēc darbu pabeigšanas ir iesniegta atskaite par veiktajiem restaurācijas darbiem (arī restaurācijas pase)

Restaurācijas sarežģītība

Restaurācijas darbu, objekta kultūras mantojuma vērtība 

Inovatīvu tehnoloģiju, materiālu izmantojums

Darbu izpildes kvalitāte

Iebūvētie materiāli

Sabiedrības ieguvums

7.6. Inženierbūve - Ceļi, tilti, pārvadi, torņi, infrastruktūras objekti

Konstruktīvie risinājumi

Inovatīvu tehnoloģiju izmantojums 

Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums

Inženierbūves funkcionalitāte

Iebūvētie materiāli

Darbu izpildes kvalitāte 

Sabiedrības ieguvums

7.7. Ainava - Atjaunoti vai jaunbūvēti publiskas lietošanas ārtelpas objekti, parki, estrādes, atpūtas un sporta laukumi

Sabiedrības ieguvums

Inovatīvu tehnoloģiju, risinājumu izmantojums 

Iebūvētie materiāli 

Darbu izpildes kvalitāte 

8. Skates pieteikumu iesniedzēji

Latvijā Būvkomersantu reģistrā reģistrēti būvuzņēmēji

Nozares sabiedriskās organizācijas

Pasūtītāji

Projektētāji

Pašvaldības

9. Skates komisijas sastāvs un pretendentu vērtēšana

9.1. Skates žūrija ir nozares eksperti un nozares organizāciju pārstāvji.

9.2. Komisijas priekšsēdētājs ir Normunds Grinbergs, LBA prezidents.

9.3. Komisijas sastāvu saskaņo ar LBS un apstiprina LBA valde.

9.4. Katram komisijas loceklim ir vienas balss tiesības.

9.5. Komisijas locekļi, kuru uzņēmumi iesnieguši objektu skatei, vai kuri ir bijuši iesaistīti jebkurā no objekta būvniecības posmiem, šā objekta izvērtēšanā nepiedalās. 

10. Apbalvojumi

1. vieta nominācijā – Būvuzņēmējs saņem balvu (skulptūru) un diplomu par 1. vietu nominācijā. Pasūtītājs saņem plāksni un diplomu par 1. vietu nominācijā. Darbuzņēmēji saņem diplomu par 1. vietu nominācijā.

2. vieta nominācijā – Būvuzņēmējs saņem balvu (skulptūru) un diplomu par 2. vietu nominācijā. Pasūtītājs saņem plāksni un diplomu par 2. vietu nominācijā. Darbuzņēmēji saņem diplomu par 2. vietu nominācijā.

3. vieta nominācijā – Būvuzņēmējs saņem balvu (skulptūru) un diplomu par 3. vietu nominācijā. Pasūtītājs saņem plāksni un diplomu par 3. vietu nominācijā. Darbuzņēmēji saņem diplomu par 3. vietu nominācijā.

„Gada labākā būve Latvijā 2014” lielā balva - Būvuzņēmējs saņem balvu (skulptūru) un diplomu. Pasūtītājs saņem plāksni un diplomu. Darbuzņēmēji saņem diplomu.

Var tikt piešķirtas veicināšanas balvas.

11. Reģistrācijas maksa

Reģistrācijas maksa par dalību skatē ir 200.00 EUR (divi simti eiro) par katru skatei izvirzīto objektu.

 

Rēķinus var saņemt LBA birojā Skolas ielā 21 - 201.kab., Rīgā.

Pārskaitījuma rekvizīti:

Biedrība “Latvijas Būvnieku asociācija”

Reģ.Nr. 40008015589

Banka: AS “Swedbank”

SWIFT: HABA LV22

Konta Nr.: LV19HABA0551003376730.

Buy Sneakers | New Balance MR 530 SG "White" - 798731-60-3