Nolikums 2015

SKATE „GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2015”
(Skate reģistrēta Latvijas Republikas Patentu valdē, Valsts preču zīmju reģistrs Nr.  M 60685)

NOLIKUMS

1. Organizētāji
Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība un Būvniecības attīstības stratēģiskā partenrība sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, vairāk kā 10 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām, Rīgas Tehnisko universitāti, Biznesa augstskolas “Turība” Komunikācijas fakultāti un laikrakstiem “Dienas bizness” un “Latvijas avīze”.

2.Skates mērķis
Noteikt un popularizēt labi projektētās un uzbūvētās būves Latvijā 2015.gadā, veicināt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem.

3. Skates norise
Būves piesaka  no 2015. gada 23. novembra līdz 2016. gada 15. janvārim.

Pieteikums iesniedzams drukātā vai digitālā formātā LBA birojā Skolas ielā 21-201, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:30.  Būvi var pieteikt arī nosūtot interneta saiti ar pieeju datu glabātuvei uz LBA e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Pirmā kārta – no 2016. gada 18. janvāra līdz 2016. gada 22. janvārim. Žūrija (nozares eksperti un nozares organizāciju pārstāvji) izvērtē un atlasa būves otrajai kārtai pēc iesniegtās informācijas.

Otrā kārta – no 2016. gada 25. janvāra līdz 2016. gada 19. februārim. Žūrija dodas skatīt būves un tikties ar būvnieku pārstāvi un pasūtītāju. Žūrija izvērtē un izvirza finālistus skates trešajai kārtai.

Trešā kārta ir publiska – 2016. gada 17.martā. Finālā iekļuvušās būves prezentē to būvētāji, stāsta par būves tapšanas gaitu un pamato, kādēļ šī būve pretendē uz nosaukumu „Gada labākā būve Latvijā 2015”, kā arī atbild uz žūrijas un interesentu jautājumiem.

Apbalvošana notiks 2016. gada 17.martā .

4. Skates uzdevumi
4.1. Novērtēt progresīvās būvniecības tehnoloģijas un nestandarta risinājumus.
4.2. Popularizēt atbilstošu ekoloģisku un Latvijā ražotu būvmateriālu izmantošanu būvēs.
4.3. Veicināt būvju pasūtītāju, projektētāju un būvētāju sadarbību.
4.4. Popularizēt būvniecības uzņēmumu, būvmateriālu ražotāju, projektētāju un inženieru sasniegumus masu medijos un sabiedrībā.
4.5. Sekmēt būvniecības nozares attīstību un nozares pārstāvju savstarpēju sadarbību.

5. Skates nominācijas
Skatei var izvirzīt būves, kuras nodotas ekspluatācijā 2015. gadā, šādās nominācijās:
5.1. Dzīvojamā jaunbūve
5.2. Sabiedriskā jaunbūve
5.3. Pārbūve
5.4. Atjaunošana
5.5. Restaurācija
5.6. Inženierbūve
5.7. Ainava
Žūrijas kompetencē ir izcelt vienu būvi ārpus nominācijām, ar žūrijas balsojumu piešķirot tai “Gada labākā būve Latvijā” lielo balvu. Šai nominācijai izvirzītā būve nesaņem balvu savā nominācijā. Žūrija šo nomināciju var arī nepiešķirt.

6. Iesniedzamie materiāli (katrai iesniegtajai būvei materiāli jānoformē atsevišķi)
6.1. Pieteikums skatei (uz iesniedzēja veidlapas, norādot kontaktpersonu)
6.2. Ziņas par būvi (uz nolikumam pievienotās veidlapas, veidlapa obligāti iesniedzama arī digitālā formā datu nesējā):
6.2.1. Atrašanās vieta.
6.2.2. Pasūtītājs, kontakti (tālrunis, e-pasts).
6.2.3. Projekta autors vai autori, kontakti.
6.2.4. Galvenais būvuzņēmējs vai līgumsabiedrība, kontakti.
6.2.5. Būvuzrauga pilns vārds, uzvārds un kontakti (vai firmas nosaukums, ja būvuzraudzību veic firma).
6.2.6. Projektētāji – konstruktori (vēlams aprakstīt projektētāju īpašo ieguldījumu), kontakti.
6.2.7. Galvenie darbuzņēmēji (vēlams izcelt darbuzņēmēju īpašo ieguldījumu), kontakti.
6.2.8. Būvi raksturojoši lielumi.
6.2.9. Latvijā ražoto materiālu izmantošana.
6.2.10. Ekoloģisko materiālu izmantošana.
6.2.11. Būves izmaksas eiro.
6.2.12. Būvniecības ilgums mēnešos.
6.3. Akts par būves nodošanu ekspluatācijā (kopija).
6.4. Atsauksmes (obligāti jābūt vismaz divām atsauksmēm).
6.5. Vismaz 5  augstas kvalitātes fotogrāfijas (digitālā formā).
6.6.Būves projektēšanā un būvniecībā izmantotie inženierizpētes materiāli, t.i. visām būvēm ģeotehniskās izpētes materiāli, un pārbūves gadījumā arī tehniskās apsekošanas materiāli.
6.7. Būvkonstrukciju aprēķinu atskaite atbilstoši LVS 1046:2015 4. nodaļas prasībām.
6.8. Būvkonstrukciju daļa – rasējumi tehniskā projekta stadijā, pēc kuriem būve reāli tika uzbūvēta (rūpnīcas detalizācijas rasējumi netiek prasīti).
6.9. Apliecinājums par reģistrācijas maksas veikšanu.
Vēlams:
6.10. Energoefektivitātes sertifikāts (kopija).
6.11. Dzīves cikla aprēķins.
6.12. Video un foto materiāls digitālā formātā par būvniecības procesu.

Skatei iesniegtie materiāli netiek atdoti atpakaļ.
Skatei iesniegtos materiālus, t.sk. vizuālos organizētāji drīkst izmantot pēc saviem ieskatiem, pasākumos, kas nav virzīti uz peļņas gūšanu.
Visus iesniedzamos materiālus (kopētus vai skenētus) var iesniegt arī digitāli datu nesējā, vai nosūtot saiti uz LBA e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ar pieeju datu glabātuvei.

7. Skates nominācijas
7.1. Dzīvojamā jaunbūve – daudzdzīvokļu ēkas, privātmājas.
7.2. Sabiedriskā jaunbūve – valsts, izglītības, veselības, kultūras, sporta un tirdzniecības iestāžu ēkas.
7.3. Pārbūve – būves, kurām ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu.
7.4. Atjaunošana – būves, kurām ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju.
7.5. Restaurācija – ēka vai tās daļa, kurai pirms darbu uzsākšanas ir saņemta pieminekļa aizsardzības instances darbu atļauja un pēc darbu pabeigšanas ir iesniegta atskaite par veiktajiem restaurācijas darbiem (arī restaurācijas pase).
7.6. Inženierbūve – atjaunoti vai jaunbūvēti ceļi, tilti, pārvadi, torņi, infrastruktūras objekti.
7.7. Ainava – atjaunoti vai jaunbūvēti publiskas lietošanas ārtelpas objekti, parki, estrādes, atpūtas un sporta laukumi.

8.Vērtēšanas kritēriji
8.1. Dzīvojamai jaunbūve, sabiedriskai jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai:
Konstruktīvie risinājumi
Inovatīvu risinājumu izmantojums
Inženierkomunikācijas, mikroklimats
Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums
Ēkas komforts, funkcionalitāte
Iebūvēto materiālu kvalitāte
Darbu izpildes kvalitāte
Sabiedrības ieguvums

8.2.Restaurācija:
Restaurācijas darbu sarežģītība
Restaurācijas darbu, objekta kultūras mantojuma vērtība
Inovatīvu risinājumu, materiālu izmantojums
Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums
Iebūvēto materiālu kvalitāte
Darbu izpildes kvalitāte
Sabiedrības ieguvums

8.3. Inženierbūvei:
Konstruktīvie risinājumi
Inovatīvu risinājumu izmantojums
Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums
Inženierbūves darbu sarežģītība
Iebūvēto materiālu kvalitāte
Darbu izpildes kvalitāte
Sabiedrības ieguvums

8.4. Ainavai:
Esošo dabas un kultūras vērtību saglabāšana
Celiņu, laukumu un citu inženierbūvju struktūru kvalitāte
Labiekārtojuma elementu kvalitāte
Stādījumu kvalitāte
Inovatīvu risinājumu izmantojums
Energoefektivitāti veicinošu risinājumu izmantojums;
Ilgtspējīgu risinājumu/materiālu izmantojums;
Sabiedrības ieguvums

9. Skates pieteikumu iesniedzēji
Latvijā Būvkomersantu reģistrā reģistrēti būvuzņēmēji
Nozares sabiedriskās organizācijas
Pasūtītāji
Projektētāji
Pašvaldības

10. Skates žūrijas sastāvs un pretendentu vērtēšana
10.1. Skates žūrija ir nozares eksperti un nozares organizāciju pārstāvji.
10.2. Žūrijas priekšsēdētājs ir Normunds Grinbergs, LBA prezidents.
10.3. Žūrijas sastāvu saskaņo ar LBS, BASP un apstiprina LBA valde.
10.4. Katram žūrijas loceklim ir vienas balss tiesības.
10.5. Žūrijas locekļi, kuru uzņēmumi iesnieguši būvi skatei, vai kuri bijuši iesaistīti jebkurā no būves būvniecības posmiem, šīs  būves izvērtēšanā nepiedalās.

11. Apbalvojumi
1. vieta nominācijā – Būvuzņēmējs saņem skulptūru un diplomu par 1. vietu nominācijā. Pasūtītājs saņem pie ēkas piestiprināmu plāksni un diplomu par 1. vietu nominācijā. Darbuzņēmēji un projektētāji saņem diplomu par 1. vietu nominācijā.
2. vieta nominācijā – Būvuzņēmējs saņem skulptūru un diplomu par 2. vietu nominācijā. Pasūtītājs saņem pie ēkas piestiprināmu plāksni un diplomu par 2. vietu nominācijā. Darbuzņēmēji un projektētāji saņem diplomu par 2. vietu nominācijā.
3. vieta nominācijā – Būvuzņēmējs saņem skulptūru un diplomu par 3. vietu nominācijā. Pasūtītājs saņem pie ēkas piestiprināmu plāksni un diplomu par 3. vietu nominācijā. Darbuzņēmēji un projektētāji saņem diplomu par 3. vietu nominācijā.
„Gada labākā būve Latvijā 2015” lielā balva – Būvuzņēmējs saņem skulptūru un diplomu. Pasūtītājs saņem pie ēkas piestiprināmu plāksni un diplomu. Darbuzņēmēji un projektētāji saņem diplomu.
Var tikt piešķirtas veicināšanas balvas.

12. Reģistrācijas maksa
Reģistrācijas maksa par dalību skatē ir 200.00 EUR (divi simti eiro). Par katru nākamo skatei izvirzīto būvi reģistrācijas maksa tiek samazināta par 50.00 EUR (piecdesmit eiro).

Rēķinus var saņemt LBA birojā Skolas ielā 21 - 201.kab., Rīgā.
Pārskaitījuma rekvizīti:
Biedrība “Latvijas Būvnieku asociācija”
Reģ.Nr. 40008015589
Banka: AS “Swedbank”
SWIFT: HABA LV22
Konta Nr.: LV19HABA0551003376730.

bridgemedia | Sneakers Nike